Chrześcijańska Wspólnota Polaków w Bremie t. z.

Christliche Gemeischaft der Polen in Bremen e.V.

członkostwo

Jak zostać członkiem?

Zebranie członkowskie z 6 maja 2017 przejeło następującą procedurę przy przyjmowaniu nowych członków.

1. Zainteresowana osoba zgłasza się poprzez dostarczenie wypełnionego formularza (MitgliedsantragChGP-HB.pdf.) drogą elektroniczną, listowną lub osobiście.

a) Drogą elektroniczną: agolkontt@gmail.com

b) Drogą listowną: ChWP-Bremen / Adam Gołkontt, Bredaer Str. 19, 28259 Bremen

c) Osobiście: do każdej osoby z zarządu

2. Potem zarząd decyduje o przyjęciu osoby zainteresowanej do stowarzyszenia. W przypadku negatywnej decyzji zarządu, zainteresowana osoba może się odwołać przed zebraniem członków. (paragraf 3 (2) Statutu)

3. Najpierw każdy nowy członek wchodzi w skład stowarzyszenia jako członek wspierający.

4. Nowy członek może otrzymać status członka aktywnego na wniosek własny. Wniosek kierowany jest do zarządu, który podejmuje decyzje.

Jakiej wysokości są składki? 

a) indywidualne 2,50 € miesięcznie = 30 € na rok

b) dla małżeństw 3 € miesięcznie = 36 € na rok

c) ulgowe dla uczniów/ studentów / rencistów  1 € miesięcznie = 12 € na rok

(Szczegóły patrz: Regulamin skladek CHWP-Bremen.pdf )

Co da mi członkostwo?

Twoje członkostwo daje tobie i stowarzyszeniu realne zyski. Więcej członków znaczy większą wspólnotę, którą nasz zarząd reprezentuje n.p. przed niemieckimi urzędami. Większe podmioty są bardziej brane pod uwagę w decyzjach politycznych.

Większa wspólnota znaczy też więcej kontaktów społecznych, aktywności i wzajemnego wsparcia w bezpośredniej okolicy. W końcu możesz odpisać twoje składki członkowskie od podatku dochodowego, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem wyższej użyteczności społecznej (gemeinnütziger Verein).

Na co muszę uważać!

Pamiętaj, że jesteśmy stowarzyszeniem katolickim. Oczekujemy od naszych członków pełną akceptacje nauki moralnej Świetego Kościoła Katolickiego i świadectwa wiary przez przykład własnego życia. Jesteśmy świadomi, że drogi życia bywają pokrętne. Dlatego łączymy się w wspólnotę, żeby sobie na wzajem pomagać przy prostowaniu naszych dróg do zbawienia. Każdy z nas jest grzesznikiem i pragniemy życia w sprawiedliwości do którego Jezus nas powołuje.

Dlatego określiliśmy nasze statutowe cele w następujących punktach:

 1. Promowanie języka polskiego, polskiej kultury i tradycji w Niemczech;
 2. Promowanie przyjaźni oraz wymiany kulturalnej między niemieckim i polskim narodem w rozumieniu niemiecko-polskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17. czerwca 1991 r. (w szczególności w rozumieniu art. 20 oraz 21) jak i w ramach korespondencji będącej częścią tego traktatu poprzez wspieranie kościelnego życia społecznego oraz organizację chrześcijańskiego niemiecko-polskiego szkolnictwa;
 3. Wychowywanie młodego pokolenia zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

Statut precyzuje też metody, jakimi chcemy osiągnąć nasze cele:

 • Organizacja imprez publicznych, takich jak wykłady, seminaria, wystawy, odczyty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe itp.;
 • Inicjatywy w dziedzinie niemiecko-polskiej wymiany kulturalnej, edukacji i wychowania w duchu i zgodności z chrześcijańską nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, w oparciu o odpowiednie zalecenia Konferencji Episkopatu Niemiec i Polski;
 • Organizacja polskojęzycznych zajęć w dowolnej formie (np. historii);
 • Wsparcie rodziców w korzystaniu z przysługujących im praw rodzicielskich oraz wypełnianiu obowiązków rodzicielskich za pomocą dostępnych środków masowego przekazu, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenie ma prawo organizować i prowadzić:

 • Dwujęzyczne (polsko- i niemieckojęzyczne) szkoły;
 • Dwujęzyczne (polsko- i niemieckojęzyczne) żłobki i przedszkola;
 • Świetlice dla dzieci;
 • Drużyny harcerskie;
 • Grupy teatralne dla dzieci i młodzieży;
 • Grupy muzyczne i chóry;
 • Kursy językowe dla dorosłych;

Każdy z nas otrzymał od Boga różne talenty, które mamy ofierować na rzecz dobra wspólnego. Jeśli pragniesz razem z nami pracować na twoje talenty ofiarować naszej wspólnocie

%d blogerów lubi to: